Χρειάζονται λιγότερα τετραγωνικά μέτρα μόνωσης

Η ποσότητα του μονωτικού υλικού μειώνεται εξαιτίας της μικρότερης περιμέτρου του κυκλικού σε σύγκριση με τον ορθογώνιο αεραγωγό.

Ένα παράδειγμα δείχνει ότι ένας κυκλικός αεραγωγός διαμέτρου 500 mm απαιτεί τουλάχιστον 13% λιγότερο μονωτικό υλικό από ένα ορθογώνιο αεραγωγό διαστάσεων 500Χ400.

Οι κυκλικοί αγωγοί έχουν χαμηλότερη πτώση της πίεσης
Η πτώση πίεσης είναι χαμηλότερη σε ένα κυκλικό αγωγό γιατί είναι πιο στρωτή από ότι σε ένα ορθογώνιο αγωγό. Έτσι η πτώση πίεσης σε ένα τυπικό δίκτυο αεραγωγών, που περιλαμβάνει ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλες και στόμια διανομής είναι τις περισσότερες φορές μικρότερη σε ένα σύστημα κυκλικών αγωγών από ότι σε ένα ορθογώνιων αγωγών.

Αυτό οδηγεί σε υψηλό κόστος λειτουργίας στα συστήματα ορθογώνιων αεραγωγών αφού η απαιτούμενη ισχύς του ανεμιστήρα βρίσκεται σε συνάρτηση με την πτώση της πίεσης και φυσικά με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ισχύος.
Designed by IBC
©2010-2016 Atritube HVAC Products